Kven me er

EventFjordane er eit verktøy eigd av Avent Digital AS, Strandgata 52, 6900 Florø. Nettadressa vår er: https://eventfjordane.no

Kva for personopplysingar me samlar inn, og kvifor me gjer det

Infokapslar

Viss du kommenterer på nettstaden vår, kan du velja å lagra namnet, epostadressa og nettstaden i infokapslar. Dei er der for å gjera det lettare for deg, så du slepp å fylla inn alle opplysingane kvar gong du kommenterer. Desse infokapslane varar eitt år. Viss du handlar i nettbutikken, så vil din kontaktinformasjon bli lagra i vårt kundesystem. Desse data kan slettast på førespurnad. Viss du går til innloggingssida, lagar me ein mellombels infokapsel for å finna ut om nettlesaren din godtek infokapslar. Denne kapselen inneheld ingen personlege data, og blir fjerna når du lukkar nettlesaren. Når du loggar inn, lagar me fleire infokapslar for å lagra innloggingsopplysingane og skjerminnstillingane dine. Innloggingskapslar varar i to dagar, og skjerminfokapslar varar i eitt år. Viss du vel «Hugs meg», vil innlogginga vara i to veker. Viss du loggar ut av brukarkontoen din, blir innloggingskapslane fjerna. Viss du redigerer eller legg ut ein artikkel, vil det bli laga ein infokapsel i nettlesaren din. Han inneheld ingen personlege opplysingar, og viser berre til innleggs-IDen til artikkelen du redigerte. Han går ut etter ein dag.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene. Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Kor lenge me lagrar opplysingane dine

Viss du kommenterer eit innlegg, blir kommentaren og opplysingane om han lagra. Det er fordi me skal kunna kjenna att og godkjenna oppfylgingskommentarar automatisk i staden for å halda dei i kø for godkjenning. Me lagrar opplysingar om brukarane som registrerer seg her. Alle brukarar kan sjå, endra og sletta personopplysingane sine når som helst, men dei kan ikkje endra brukarnamn. Styrarar på nettstaden kan òg sjå og endra desse opplysingane.

Kva rettar du har over oppysingane dine

Viss du har ein brukarkonto eller har skrive kommentarar på denne nettstaden, kan du be om å få ei eksportfil med alle dei personopplysingane me har om deg, mellom anna alle opplysingane du har gjeve oss. Du kan òg be om at me slettar alle personopplysingar me har om det. Det vekjem likevel ikkje data me må lagra av administrative, juridiske eller tryggleiksgrunnar.

Kvar me sender opplysingane dine

Gjestekommentarar kan bli sjekka av eit automatisk søppelkommentar-system.

Kontaktopplysingane dine

Kontakt@eventfjordane.no eller kontakt@avent.no Avent Digital AS Strandgata 52 6900 Florø 47283001